استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :RAMP-700-ES1400302 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت ضربه گير


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-699-ES1400301 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت درايو شافت (گاردن) گيربكس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-698-ES1400300 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت چرخ دنده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-207-51001727 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

پنج قلم قطعات هاروستری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-304-M675 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

سیل و کالک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-706-PHS-85388 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت PINION SHAFT AND WHEEL طبق نقشه و تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-689-ES1400293 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت اكسپنشن كندانسور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-688-ES1400292 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت اكسپنشن دود و هوا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-687-ES1400291 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت اكسپنشن جوينت كف هات باكس


فایل استعلام بهاء :