استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :NEKA-483-53807 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

پوشش دهي صفحه آند به تعداد 120 عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-480-53251 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

فيلتر كارتريج به تعداد 500 عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-479-34127 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت محور وزل كوچك


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-478-49295 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت يكعدد پمپ روغن از نوع سه اسكرو و دو مكشه بدون الكتروموتور بصورت كامل و طبق شرايط خصوصي پيوست استعلام با مواد و متريال و كليه تست ها و آناليزها و آزمون هاي مد نظر كارفرما


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-474-34126 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت محور وزل بزرگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-469-42463 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

پوشش دهي آندها


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-463-50769 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت 14 عدد خرطومي گاز 8 اينچ با مواد و مصالح طبق شرايط خصوصي و نقشه پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-434-50145 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت ترموكوپل ديواره اواپراتور بويلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-433-50146 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت ترموكوپل سقف واحد بخار


فایل استعلام بهاء :