استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :BSTN-1061-14 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

خرید 8 عدد پوسته کمپرسور هوا . مطابق فایل بارگذاری شده در سامانه بهمراه نقشه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-71-FMT1032 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

خرید SPEC فنی ساخت دیسکها و بولتهای روتور میتسوبیشی MW701 طبق لیست پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1058-13 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

خرید پشت بند سیل های ژونگستروم ، مطابق فایل بارگذاری شده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-62-IPR173 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت 3 ست بوشینگ کامل HV مطابق نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-551-53492 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت دفلکتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-550-44483 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت تيوب باندل ساكشن هيتر مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-549-56301 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت لوله محافظ شفت پمپ آب دریا مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-548-56300 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت گلدانی پمپ آب دریا مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-56-005105 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

رینگ - درخواست ارسالی لزوما جهت براورد قیمت می باشد.


فایل استعلام بهاء :