استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :IPR-241-IPR-TRNS-539 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

خرید بدنه و کنسرواتور ترانس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-511-ES-400-147 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت ضربه گير


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-375-Phd-96411 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

مکانیکال سیل revamp


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-342-PHD-95460 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت تیوب جهت بویلر شماره 5


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-151-6569 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

سیلندر برنجی و پیستون پمپ هیدرولیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-01-4251 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

خرید قطعات RI


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-656-1705 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

تست هاي غير مخرب مورد نياز تجهيزات نيروگاه بخار و سيكل تركيبي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-144-5667 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

رینگ های سایشی فیدپمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-764-1258 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

کابل 20 کیلو ولت مسی برند یزد


فایل استعلام بهاء :