استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :NEKA-526-37876 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

BEARING BUSH 275*215**170 ( بوش نانريترن والو ) مطابق با شرايط خصوصي پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-525-56489 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ياتاقان پمپ آب دريا مطابق با شرايط خصوصي پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-930-1157 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

خرید دو دستگاه پمپ لجن کش برند LOWARA، مطابق فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-497-54234 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

Deflector Wring for HRSG Duct BUrner


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-488-51549 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت بدنه سل آب ژاول سازي مطابق شرايط خصوصي و نمونه اصلي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-487-51550 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

شيشه بدنه سل آب ژاول سازي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-486-53692 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

اسكلت باند اسكرين مطابق با شرايط خصوصي پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-485-53678 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

زنجير باند اسكرين مطابق با شرايط خصوصي پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-483-53807 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

پوشش دهي صفحه آند به تعداد 120 عدد


فایل استعلام بهاء :