استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :NEKA-497-54234 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

Deflector Wring for HRSG Duct BUrner


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-488-51549 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت بدنه سل آب ژاول سازي مطابق شرايط خصوصي و نمونه اصلي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-487-51550 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

شيشه بدنه سل آب ژاول سازي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-486-53692 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

اسكلت باند اسكرين مطابق با شرايط خصوصي پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-485-53678 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

زنجير باند اسكرين مطابق با شرايط خصوصي پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-483-53807 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

پوشش دهي صفحه آند به تعداد 120 عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-480-53251 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

فيلتر كارتريج به تعداد 500 عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-479-34127 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت محور وزل كوچك


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-478-49295 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت يكعدد پمپ روغن از نوع سه اسكرو و دو مكشه بدون الكتروموتور بصورت كامل و طبق شرايط خصوصي پيوست استعلام با مواد و متريال و كليه تست ها و آناليزها و آزمون هاي مد نظر كارفرما


فایل استعلام بهاء :