استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :NEKA-469-42463 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

پوشش دهي آندها


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-463-50769 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت 14 عدد خرطومي گاز 8 اينچ با مواد و مصالح طبق شرايط خصوصي و نقشه پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-434-50145 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت ترموكوپل ديواره اواپراتور بويلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-433-50146 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت ترموكوپل سقف واحد بخار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-432-51162 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت سيلندر خط گاز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-430-34127 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت محور وزل كوچك


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-429-34126 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت محور وزل بزرگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-426-50146 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت ترموكوپل سقف


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-423-50556 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت 14 عدد لوله راهنماي مشعل با مواد و متريال طبق شرايط خصوصي پيوست


فایل استعلام بهاء :