استعلام های خرید گروه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

شماره استعلام :RAMP-287-99-221 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

متال اسپري نشيمنگاه ياتاقان سوم روتور IDFAN B


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-281-99-219 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

تامين گوه هاي تكستاليتي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-280-99-218 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

تامين لوله برنزي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-666-2646 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

الکتروموتور 10 کیلووات-موتوژن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-602-59620 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت سوپاپ های کمپرسور هوا واحد بخار مطابق با شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-218-PHD95745 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت سیلندر و سرسیلندر جهت کمپرسور E4-5301-1/2 مطابق با نمونه و قالب ارسالی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-216-PHD-45210 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی (Waste Heat Boiler) مربوط به واحد گوگردی طبق مدارک و اسناد پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-259-99-199 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت شافت کندانسيت پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-258-99-198 گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
شرح استعلام :

ساخت شافت پمپ CH


فایل استعلام بهاء :