استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :BSTN-833-1392 گروه : سایر
شرح استعلام :

فیلتر گاز با مشخصات فنی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-468-10036 گروه : سایر
شرح استعلام :

تعمير الكتروموتور6 كيلو ولت اف دي فن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-94-TO94SH گروه : سایر
شرح استعلام :

Hexagon screw Squared Seal Strip


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-464-9922 گروه : سایر
شرح استعلام :

تعویض لوله های مشعل گاز زیر بویلر واحد 2 نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرایط خصوصی و نقشه پیوست از طریق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-175-98100633 گروه : سایر
شرح استعلام :

مسباره جهت سند بلاست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-174-98100616 گروه : سایر
شرح استعلام :

چسب لاتکس مهندس فنی صیدی 09187027191


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-828-1063 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید خدمات و قطعات آسانسور نیروگاه بیستون (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-64-960040 گروه : سایر
شرح استعلام :

پوزیشنر کنترل ولو هانی ول و فیشر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-823-102 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید خدمات آزمایشات روغن (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت دربسته)


فایل استعلام بهاء :