استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :KARUN-209-53000147 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید فیلتر لوپریشیر دستگاه RO


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1512-1000001 گروه : سایر
شرح استعلام :

مزایده عمومی اجاره دفتر اداری واقع در تهران


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-214-1400 گروه : سایر
شرح استعلام :

اسناد مناقصه تعمیر کمپرسور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-697-25 گروه : سایر
شرح استعلام :

خدمات پشتیبانی اداری فنی خدماتی و کارگاهی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-306-M944 گروه : سایر
شرح استعلام :

بابیت ریزی و ماشینکاری دو ست یاتاقان 8016-8015


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-199-54000846 گروه : سایر
شرح استعلام :

پیچ تمام رزوه کربن استیل 16 میلی ST37 (1000*16MM)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-357-14000484 گروه : سایر
شرح استعلام :

خدمات ممیزی انرژی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEGIN-14-N14 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید پمپ فشار قوی طبقاتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-302-IPR-TST-7664 گروه : سایر
شرح استعلام :

شناسایی شرکت های واجد شرایط و آشنا در خصوص ساخت، راه اندازی اتاق تست الکتروموتورهای قدرت مطابق با اطلاعات فنی اعلام شده


فایل استعلام بهاء :