استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :TPC-946-1401 گروه : سایر
شرح استعلام :

توپوگرافی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-195-1401-06 گروه : سایر
شرح استعلام :

هود جوشكاري پرتابل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-945-14010093 گروه : سایر
شرح استعلام :

سیستم فیلتراسیون سوخت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-944-14010461 گروه : سایر
شرح استعلام :

چسب و رزین سیم بکسل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-942-1401.9 گروه : سایر
شرح استعلام :

تأمین 190 نفر نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی، رفاهی، حمل و نقل و نگهداری فضای سبز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-940-14010382 گروه : سایر
شرح استعلام :

کارتن پستی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-939-140000434 گروه : سایر
شرح استعلام :

دستکش


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-938-14010382 گروه : سایر
شرح استعلام :

کارتن پستی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-933-14010111 و 14010361 گروه : سایر
شرح استعلام :

درب رول آپ


فایل استعلام بهاء :