استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :REY-94-23504jvk گروه : سایر
شرح استعلام :

انجام خدمات فیلتر شویی واحدهای تولید انرژی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-524-10807 گروه : سایر
شرح استعلام :

نصب و سایزینگ رینگ کمکی( Inlet Ring) پمپ آب دریای نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق با شرایط خصوصی پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-87-980457 گروه : سایر
شرح استعلام :

رگولاتور سیستم نیتروژن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-520-10759 گروه : سایر
شرح استعلام :

اسكراب و تميزكاري الكترودهاي مثبت و منفي سيستم ماهي ترسان مطابق با شرايط خصوصي و نقشه پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-934-131 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید لباس کار برابر فرم پیوست .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-27-24 گروه : سایر
شرح استعلام :

ماسک جوشکاری اتوماتیک به شرح پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-509-10700 گروه : سایر
شرح استعلام :

ماشین کاری محل نشست سیل پکینگ تعداد دو دستگاه ایرپری هیتر های واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-508-10701 گروه : سایر
شرح استعلام :

جوشکاری و ماشین کاری و پرداخت سطوح محل نشست فلنچ و درپوش های تعداد دو دستگاه هیترهای مازوت نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-507-10699 گروه : سایر
شرح استعلام :

تعویض لوله های مشعل گاز زیر بویلر واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرایط خصوصی و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :