استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :TPC-25-14000174 گروه : سایر
شرح استعلام :

گروت ساختمانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-23-14000103 گروه : سایر
شرح استعلام :

تهیه و اجرا 1500 متر مربع "چمن مصنوعی"


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-144-25103802 گروه : سایر
شرح استعلام :

الکترود E8018-B2 MMA-4.0-OERLIKON


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-22-14000128 گروه : سایر
شرح استعلام :

بوهلر برنزی در قطرهای مختلف


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-21-14000121 گروه : سایر
شرح استعلام :

پکر ( PACKER ) تزریق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-266-10415 گروه : سایر
شرح استعلام :

پیگ رانی تمیز کاری خط 24 اینچ زیر دریایی یکی از سکوهای مستقر در خلیج فارس به جزیره خارک به طول تقریبی 105km با متریال x52 و ضخامت 14.3mm وفلوی گاز 250 میلیون فوت مکعب در روز طبق مشخصات فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-169-1400 گروه : سایر
شرح استعلام :

سود کاستیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-152-99 گروه : سایر
شرح استعلام :

فیلر و الکترود


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-150-98 گروه : سایر
شرح استعلام :

سیم پلاتیینی 0/8 و 0/5 خلوص : 99/99


فایل استعلام بهاء :