استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :CHTA-102-980477 گروه : سایر
شرح استعلام :

رگلاتور خط گاز (جهت بویلر )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1060-571 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید باتری سرب اسید و اتصالات سربی مطابق مشخصات پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-100-9900178 گروه : سایر
شرح استعلام :

خازن LKT 30-440-DP K18-0618- 3*164.4 mf


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-257-99100043 گروه : سایر
شرح استعلام :

پیستون پکینگ گردگیر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-63-31 گروه : سایر
شرح استعلام :

پودر فیوزدسیلیکا 325


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-62-30 گروه : سایر
شرح استعلام :

اسپری های تست مایعات نافذ : اسپری PENETRANT ZL 60 C اسپری DEVELOPER SKD S2 اسپری DEVELOPER D30 A اسپری PENETRANT SKL WP2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-61-29 گروه : سایر
شرح استعلام :

لامپ UV مطابق فایل زیپ شده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-60-28 گروه : سایر
شرح استعلام :

فیلم رادیو گرافی AA400


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-256-9810101C گروه : سایر
شرح استعلام :

اسپیرال گسکت


فایل استعلام بهاء :