استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :MTPP-219-98101075 گروه : سایر
شرح استعلام :

الکترود جوشکاری کارشناس فنی مهندس ترجان09189896046


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-218-98101085 گروه : سایر
شرح استعلام :

ولو سوزنی جوشی کارشناس فنی مهندس عباسی 09128118364


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-217-98101102 گروه : سایر
شرح استعلام :

اواپراتور 40تن و 100تن کارشناس فنی مهندس عباسی 09128118364


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-16-14 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید حلقه(ریتگ) نسوز سرامیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-15-13 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید تسمه سنباده نواری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-14-12 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید شیت وکس ضخامت 0.2 میلیمتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-11-10 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید شیکر الک و الک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-10-9 گروه : سایر
شرح استعلام :

مفتول پلاتینی قطر 0.5 میلیمتر با خلوص 99.99


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-919-111 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید فن و کوره هوای گرم (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :