استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :NEKA-95-3609 گروه : سایر
شرح استعلام :

تعويض ديواره اواپراتور واحد 4 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شزايط خصوصي و نقشه هاي پيوست ار طريق عقد قرارداد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-94-3606 گروه : سایر
شرح استعلام :

نصب و سايزينگ رينگ كمكي پمپ آب درياي 1VC11D010 واحد يك بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شزايط خصوصي پيوست ار طريق عقد قرارداد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-93-3603 گروه : سایر
شرح استعلام :

نصب و سايزينگ رينگ كمكي پمپ آب درياي 3VC12D010 واحد 3 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شزايط خصوصي پيوست ار طريق عقد قرارداد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-92-3602 گروه : سایر
شرح استعلام :

انتخاب مشاور براي طراحي سيستم اعلام حريق انبارهاي شركت مديريت توليد برق نكا مطابق شزايط خصوصي و نقشه پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-91-3607 گروه : سایر
شرح استعلام :

سايزينگ رينگ كمكي پمپ آب درياي 3VC11D010 واحد 3 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شزايط خصوصي پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-90-3605 گروه : سایر
شرح استعلام :

رابرلاينينگ مخازن رزين هاي آنيوني و كاتيوني تصفيه خانه نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شزايط خصوصي پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-89-3551 گروه : سایر
شرح استعلام :

رنگ آميزي استراكچرهاي بويلر ، ديواره هاي جانبي و تجهيزات واحد يك بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شزايط خصوصي پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-88-3604 گروه : سایر
شرح استعلام :

رابرلاينينگ مخزن ماسل فيلتر اصلي سمت شرق واحد 4 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شزايط خصوصي پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-87-22573 گروه : سایر
شرح استعلام :

ساخت پروانه بسته تفلونی فید پمپ آبژاول سازی به تعداد 25 عدد


فایل استعلام بهاء :