استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :BSTN-1420-666 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید الکترود طبق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-186-14000352 گروه : سایر
شرح استعلام :

تامین نیروی انسانی ناظر بر مصرف مواد ناریه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-181-14000379 گروه : سایر
شرح استعلام :

ترانس برق هوایی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-657-2021 گروه : سایر
شرح استعلام :

ماشينكاري محل نشست سیل پکینگ تعداد دو دستگاه ایر پری هیتر های واحد دو بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرايط خصوصي و نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-179-14000390 گروه : سایر
شرح استعلام :

لارده بتونی 80 سانتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-178-14000391 گروه : سایر
شرح استعلام :

لارده بتونی 118 سانتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-164-25104493 گروه : سایر
شرح استعلام :

پمپ هیدرولیک سوخت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-177-14000389 گروه : سایر
شرح استعلام :

بارگیری و حمل نرمه های تیکنر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-449-140010101 گروه : سایر
شرح استعلام :

تعویض فیل بک و سایر تجهیزات جانبی برج تر واحد 1 تعمیرات اساسی که از شماره ردیف 33 تا شماره ردیف 44 را شامل میشود. همچنین شامل 12 سل میباشد.


فایل استعلام بهاء :