استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :MTPP-448-140010100 گروه : سایر
شرح استعلام :

تعمیر گیربکس برج خنک کن تر واحد 1 تعمیرات اساسی که از شماره 1 تا ردیف 32 پیوست شامل میشود. همچنین شامل 12 سل میباشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-315-phs-55405 گروه : سایر
شرح استعلام :

تامین gasket


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-163-6817 گروه : سایر
شرح استعلام :

کنترل والو فیشر در سایز های "3 و "4 طبق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-158-6818 گروه : سایر
شرح استعلام :

رلیف والو ( شیر کنترل فشار ) فشار 310 بار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-157-6810 گروه : سایر
شرح استعلام :

ورق کیلینگریت در ضخامت های مختلف


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-190-0101 گروه : سایر
شرح استعلام :

ساخت هلالي چوبي از نوع چوب تراورس (چوب روسي) طبق مشخصات پیوست در برگه استعلام


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-163-251 گروه : سایر
شرح استعلام :

تخته روسی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-162-27100416 گروه : سایر
شرح استعلام :

واشر (Cylinder head gasket 19.75.600) جهت ژنراتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1412-11111 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید 430 عدد کیف ابزار مطابق مشخصات پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :