استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :MTPP-436-140010402 گروه : سایر
شرح استعلام :

لوله کربن استیل درخواست کننده اداره انبار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-435-140010402 گروه : سایر
شرح استعلام :

لوله اسپیرال درخواست کننده اداره انبار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-179-B012 گروه : سایر
شرح استعلام :

42 تن شمش سوپر آلیاژی 1 شمش سوپرآلیاژ IN 939 قطر 10 سانت طول 1 متر 10,000 کیلوگرم 2 IN 738 LC 4,000 کیلوگرم 3 IN 792 20,000 کیلوگرم 4 FSX 414 3,000 کیلوگرم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-178-B011 گروه : سایر
شرح استعلام :

1.4408 INGOT ROUND BAR ماکزیمم قطر 10 سانت طول 1 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-119-6141 گروه : سایر
شرح استعلام :

چسب بیرکوزیت یک کیلوگرمی مطابق تصاویر پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-126-552 گروه : سایر
شرح استعلام :

چمن مصنوعی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-157-51 د 44 گروه : سایر
شرح استعلام :

رگلاتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-165-14000352 گروه : سایر
شرح استعلام :

تامین نیروی انسانی ناظر بر مصرف مواد ناریه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-177-B010 گروه : سایر
شرح استعلام :

مفتول پلاتینی قطر 0.8 میلیمتر خلوص 99/99 7 متر


فایل استعلام بهاء :