استعلام های خرید گروه سایر

شماره استعلام :PIC-170-B004 گروه : سایر
شرح استعلام :

شیت وکس ضخامت 0.2 میلیمتر SHEET WAX THERMOSTABLE ADHESIVE BACK JOHN BURN 0.2 mm TAN


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-169-B003 گروه : سایر
شرح استعلام :

فیلر جوش 347 قطر 1.6


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-157-14000237 گروه : سایر
شرح استعلام :

عملیات حمل سنگ و خاک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-156-14000196 گروه : سایر
شرح استعلام :

عینک محافظ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-155-14000333 گروه : سایر
شرح استعلام :

دام پلیت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-154-14000334 گروه : سایر
شرح استعلام :

پچ پلیت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-153-14000329 گروه : سایر
شرح استعلام :

خرید سیم جوش ضد سایش


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-151-14000283 گروه : سایر
شرح استعلام :

عملیات برشکاری و جوشکاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-412-140010330 گروه : سایر
شرح استعلام :

ورق آلومینیوم درخواست کننده اداره کارگاهها


فایل استعلام بهاء :