استعلام های خرید گروه عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست

شماره استعلام :RAMP-282-99-215 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

تامين بتن عايقكاري


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-184-2115 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اکسید الومینیوم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-181-san100 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

خرید 1500 کیلوگرم اکسید آلومینیوم مش 120 خارجی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-108-74 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

فیوزد آلومینا سند بلاست مش 54 یا 60


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-164-E1722 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اکسید آلومینیوم مش 180 سفید برند خارجی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-161-OCS100 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

خرید اکسیدآلومینیوم ( مش 180) سفید


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-589-60685 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

پشم سنگ پتويي 100 مقدار 3000مترمربع


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-120-46467 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

پشم سنگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-118-46078 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

پشم سنگ


فایل استعلام بهاء :