استعلام های خرید گروه عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست

شماره استعلام :KPC-1074-PHS-15077-KH گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

INSULA ATING BLANKETS , BASALTIC ROCK WOOL


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TWMC-01-140140123 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

عایق حرارتی به شرح پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-334-0418 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

اکسید آلومینیوم سفید مش 180برند motim


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-988-PHS-15092-KH گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

COPPER SLAG BLASTING GRIT FLAT- AIR COOLED SIZE 1.0TO 2.0


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DPGM-02-016 الف 1401 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

انجام خدمات عایقکاری کلدینگ طبق لیست پیوست شماره یک و دستورالعمل استعلام


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :YPGMC-50-F1101-0 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

انجام خدمات تعمير و ترميم كاشيكاري تصفيه خانه هاي S1 و s2 به مقدار تقریبی 200 مترمربع


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-691-ES1400295 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

تامين بتن DR-CAST70


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-690-ES1400294 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

تامين پشم سنگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-232-400-45 گروه : عایق و عملیات عایق کاری، سند بلاست
شرح استعلام :

عایق لوله


فایل استعلام بهاء :