استعلام های خرید گروه غذا و خوراکی

شماره استعلام :TPC-948-14010136 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

تجدید برنج پاکستانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-943-14010147 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

تجدید ران و شینسل مرغ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-892-14010136 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

برنج پاکستانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-891-14010126 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

گوشت منجمد گوساله


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-890-14010092 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

تجدید نوبت دوم گوشت گرم گوساله


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :FIKCC-111-907 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

شیر پاکتی مطابق درخواست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :FIKCC-110-906 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

شیر پاکتی مطابق درخواست / 906


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-885-14010147 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

ران و شینسل مرغ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-880-14010405 گروه : غذا و خوراکی
شرح استعلام :

شکلات


فایل استعلام بهاء :