استعلام های خرید گروه فعالیت های معدنی و زیرزمینی

شماره استعلام :TPC-941-1401.8 گروه : فعالیت های معدنی و زیرزمینی
شرح استعلام :

اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای مختلف معدن فاز سه به میزان 1200 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-812-1401-5 گروه : فعالیت های معدنی و زیرزمینی
شرح استعلام :

اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیر P11 T.G معدن مرکزی به میزان حدود 320 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-603-1401-3 گروه : فعالیت های معدنی و زیرزمینی
شرح استعلام :

انجام عملیات تمیزکاری، جداسازی و بازیافت قطعات و تجهیزات ماشین آلات معدنی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-403-1400.44 تجدیدی گروه : فعالیت های معدنی و زیرزمینی
شرح استعلام :

اجرای عملیات مربوط به پیشروی در کارگاه E4 معدن یک به میزان 210 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEGIN-16-n15 گروه : فعالیت های معدنی و زیرزمینی
شرح استعلام :

خرید 24 تن ریل معدنی R18 شرایط:مشخصات فولادی و گرید فولادی مشخص گردد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-393-1400-47 گروه : فعالیت های معدنی و زیرزمینی
شرح استعلام :

اجرای عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای فاز سه به میزان 350 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-363-1400.44 گروه : فعالیت های معدنی و زیرزمینی
شرح استعلام :

اجرای عملیات مربوط به پیشروی در کارگاه E4 معدن یک به میزان 210 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-361-1400.44 گروه : فعالیت های معدنی و زیرزمینی
شرح استعلام :

اجرای عملیات مربوط به پیشروی در کارگاه E4 معدن یک به میزان 210 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-326-1400.43 گروه : فعالیت های معدنی و زیرزمینی
شرح استعلام :

اجرای عملیات استخراج زغال سنگ خام از کارگاه P10 معدن مرکزی به میزان تقریبی 80 هزار تن


فایل استعلام بهاء :