استعلام های خرید گروه قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن

شماره استعلام :KARUN-607-54001222 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ضربه گیر زیر جایگاه موتورهای سانتریفیوژ دائم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-905-14002554 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

نگهدارنده رینگ سایشی پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-982-PHS-15710 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت GASKET جهت پمپ P-7710


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-848-14002554 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

نگهدارنده رینگ سایشی پمپ (Cariyer )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-972-PHS-15707 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت و تامین چهار قلم پکینگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-799-14002554 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

نگهدارنده رینگ سایشی پمپ ( Cariyer )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-794-14002554 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

نگهدارنده رینگ سایشی پمپ ( cariyer )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-791-14010321 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

واشر لاستیکی 2 اینچ نخدار ضخامت 3 میل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-513-54990414 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید یک قلم اکسپنشن جونیت


فایل استعلام بهاء :