استعلام های خرید گروه قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن

شماره استعلام :KPC-224-PHS-95792 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید و یا ساخت یک قلم OIL SEAL


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-219-PHS-95809 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید و یا ساخت 8 عدد VIBRATION DAMPER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-230-99-161 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

تامين ورق لاستيكي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-149-99-120 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

تامين ورق لاستيكي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-159-PHS95777 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید و تامین 10 قلم انواع OIL SEAL


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-88-PHS95736 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

BELT CLEANER مربوط به دانه بندی و گوگردی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-76-PHS95725 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید و یا ساخت 11 قلم انواع O-RING و کاسه نمد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-72-PHS95731 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت یک قلم دیافراگم مربوط به کنترل ولو FV-30021


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-71-PHD95730 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ساخت یک قلم لاستیک آب بند مطابق با نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :