استعلام های خرید گروه قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن

شماره استعلام :BSTN-869-452D گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

خرید شیم و ورق لاستیکی (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-708-16607 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ورق لاستیکی - بست سیم بکسل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-406-49800 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

seal set ابعاد 85*93/7*17 تعداد5عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-29-m217 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

فلاکسیبل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-13-m204 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

اکسپنشن جوینت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-04-H97945 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

اکسپنشن جوینت پارچه ای به مقدار 80 متر مربع


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-366-15841 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

ورق کلینگریت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-298-15761 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

گسکت لاستيکی سوکت ده سوزنه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-297-15760 گروه : قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
شرح استعلام :

گسکت لاستيکی سوکت شش سوزنه


فایل استعلام بهاء :