استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات الکتریکی

شماره استعلام :BSTN-1400-1400 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 7 ردیف قطعات الکتیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-107-5868 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

کابل افشان 25*1


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-119-1 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

فیلترهای کمپرسور kaeser آلمان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-61-5256 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

اسپیس هیتر ، برقگیر و بوزر تاکااوکا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-53-5240 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

سوئیچ و میکرو سوئیچ طبق لیست پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-52-5239 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

انواع نشانگر طبق لیست پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-51-5238 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

پوش باتون و ... طبق لیست پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-50-5235 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

کلید اختلاف، کلید تغییر وضعیت و کلید خلاء طبق لیست پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-48-5234 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

ترانسدیوسر ( تاکااوکا ) طبق مشخصات فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :