استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات الکتریکی

شماره استعلام :TPC-931-14010275ت گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

لامپ و چسب برق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-190-851 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

زغال الکتروموتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-301-1401-04-79755 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

لامپ استوانه ای 100وات LED باسرپیچ E40 ( برند نور صرام پویا باشد )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-998-PHD-05014-KH گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامین انواع فینگر مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-996-PHD-95042-KH گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامین الکتروموتور زیمنس مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-188-26 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

زغال ژنراتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-985-PHS-05503-KH گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامین TAPE مطابق تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-984-PHU-91015-U2 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامین گلند کابل برق مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-578-53002726 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید یک قلم لامپ LED 100 وات


فایل استعلام بهاء :