استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات الکتریکی

شماره استعلام :PIC-04-03 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

ساخت تابلوهای برق (پست برق داخلی)مطابق با فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-913-1090 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 9 عدد رله (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-907-793 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید دو دستگاه هیتر دیزل پمپ (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-906-2125 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 5 عدد BRIDGE FAN (بارگذاری پیشنهاد فنی در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-905-915 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 10 عدد آمپرمتر مدل GOSSEN به شرح پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-465-1308 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

لوازم الکتریکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-461-98091314 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

درب رول آپ( کرکره برقی) اتوماتیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-458-8925 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

دیزل پرکینز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-894-1864 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید میگر دیجیتال (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :