استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات الکتریکی

شماره استعلام :BSTN-943-2601 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 100 عدد چراغ خیابانی بهمراه چیپ چراغ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-504-98120701 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

فریم(تابلو برق)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-500-981203 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

الکتروفن سانتریفیوژ FOR WARD


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-04-03 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

ساخت تابلوهای برق (پست برق داخلی)مطابق با فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-913-1090 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 9 عدد رله (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-907-793 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید دو دستگاه هیتر دیزل پمپ (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-906-2125 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 5 عدد BRIDGE FAN (بارگذاری پیشنهاد فنی در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-905-915 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

خرید 10 عدد آمپرمتر مدل GOSSEN به شرح پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-465-1308 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

لوازم الکتریکی


فایل استعلام بهاء :