استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات الکتریکی

شماره استعلام :MNC-59-A1201 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

کابل شیلددار 1*20 و 4*4


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-271-99-213 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامین رله اتصال


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-270-99-212 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامین كنتاكتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-269-99-211 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامین مقره


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-268-99-210 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامین ترانسديوسر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-267-99-209 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامین كنتاكتور زوجي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-266-99-208 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

لوازمات روشنایی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-661-991127 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

دریل برقی (بوش)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-250-99-191 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تامین کابل


فایل استعلام بهاء :