استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات الکتریکی

شماره استعلام :BHMD-377-449 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

کابل افشان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-613-16368 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

الکتروموتور اکچویتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-55-43890jvk گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

باتری اسیدی 2ولت 200آمپر 4OPZS بامتعلقات و شارژشده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-593-16131 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

لامپ u شکل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-588-16295 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

سوکت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-587-15976 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

لامپ سیگنال


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-585-16072 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

تیغه ثابت و متحرک کنتاکتور3TF 48


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-566-16243456 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

الکتروموتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-562-16240178 گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی
شرح استعلام :

قطعات و تجهیزات الکتریکی


فایل استعلام بهاء :