استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :SHPGM-190-خرید 1080 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

پمپ راچت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-712-PHS-05206-KH گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

TRICO CONSTANT LEVEL OILERS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-213-1400 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

هر پمپ به صورت جداگانه خریداری خواهد شد و محدودیتی برای تامین کل پمپ ها توسط یک شرکت نیست. اطلاعات ارسالی شرایط فرآیندی حاضر است و در صورت عدم تطابق پمپ های موجود در صورتی که با تغییر دور الکتروموتور به شرایط نزدیک فرآیندی برسیم نیز مورد قبول می باشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-198-54000845 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

چهار قلم بیرینگ در سایزهای متفاوت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-709-PHS-05451-KH گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

P/F INGERSOLL-DOOSAN PORTABEL AIR COMPRESSORS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-251-21 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

قطعات مورد نیاز کمپرسور آمونیاکی گراسو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-184-997 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

فیلتر روغن هیدرولیک F9


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AEPG-50-j-08-1400 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید چک ولو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AEPG-48-j-06-1400 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

پروانه فن خنک کاری


فایل استعلام بهاء :