استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :KPC-75-PHS95734 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت یک قلم SHAFT SEAL HOUSINGمربوط به پمپ P-6002


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-74-PHD95733 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت قطعات یدکی پالس ژنراتور کمپرسور E4-5301-2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-70-PHD95729 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت دوقلم BUSH BEARING مربوط به E4-4301 مطابق با نقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-69-PHS95727 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت کوپلینک کامل جهت پمپ P-2004 مطابق با نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-68-PHS95726 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت قطعات یدکی کنترل ولو LV-3002 مطابق با نقشه های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-67-PHS95724 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت یک قلم SHAFT و یک قلم INNER DRIVE SHAFT


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-66-PHS95723 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت کله گاوی جهت کمپرسور E4-5301-3 مطابق با نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-65-PHS95722 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت BEARING SHELL جهت کمپرسور E4-5301#2 مطابق با نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-39-43694 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

واشرآببندی


فایل استعلام بهاء :