استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :ZPGM-43-99-1400-07 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

قطعات ولو پاركول


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-160-980312 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

الکترو پمپ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-159-980312 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

پمپ 109


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1263-116 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 40 عدد سیل رینگ مکانیکال سیل . مطابق عکس های پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-41-84-310 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تسمه پروانه دندانه دار باشماره 14MGT-4326


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-225-PHS-95793 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت 4 قلم قطعات یدکی کمپرسور E4-5301


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-223-PHS-95786 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت دو قلم SHAFT


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-222-PHS-95783 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت ADJUSTING SCREW & BEARING


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-221-PHS-95789 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت سه قلم قطعات یدکی پمپ


فایل استعلام بهاء :