استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :RAMP-29-20 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

رول بیرينگ،NU٢٤٤ECMA/C٣،استوانه اي،يك رديفه،SKF


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-55-003103 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خار - درخواست ارسالی لزوما جهت برآورد قیمت میباشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-50-007seal1 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

مکانیکال سیل - کاسه نمد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-47-004Gaske گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

واشر - پکینگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-28-43496 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

قطعات تاسیسات ساحلی به شرح فایل پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-44-bearings گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرینگ و رولبرینگ-لازم به ذکر است درخواست های ارسالی لزوما جهت برآورد اولیه بوده .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-27-20 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرينگ ٤٦٤١٦MPZ (روسي)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1048-42 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 32 عدد سیلندر و کمپرسور جهت کمپرسور هوا (ساخت داخل)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-23-14 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

بلبرينگ


فایل استعلام بهاء :