استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...

شماره استعلام :BSTN-1002-340 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید ایر تراپ مطابق عکس و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1001-338 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یکعدد اکسپنشن جوینت مطابق عکس و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1000-154 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 8 قلم قطعات پمپ برند پمپیران


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-993-170 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

تمدید استعلام خرید 5 عدد استم تراپ (بارگذاری پیشنهاد فنی در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-88-980326 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

پمپ های واحد اسید


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-30-PHS95709 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

ساخت ۴۰ عدد بوشینگ میل لنگ کمپرسور E4-5301


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-985-332 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید یکدستگاه واتر جت مطابق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-984-20 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 50 کیلوگرم پکینگ آزبستی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-983-256 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
شرح استعلام :

خرید 60 کیلوگرم الکترود مطابق مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :