استعلام های خرید گروه لوازم خودرو و تعمیرات

شماره استعلام :KARUN-569-51002997 گروه : لوازم خودرو و تعمیرات
شرح استعلام :

1عددرادیاتورتراکتورفرگوسن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-719-14010247 گروه : لوازم خودرو و تعمیرات
شرح استعلام :

رادیاتور مایلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-665-14010246 گروه : لوازم خودرو و تعمیرات
شرح استعلام :

آب رادیاتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-639-14010247 گروه : لوازم خودرو و تعمیرات
شرح استعلام :

رادیاتور آب مایلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-633-14010247 گروه : لوازم خودرو و تعمیرات
شرح استعلام :

رادیاتور کامل آب بنزمایلر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-572-14010134 گروه : لوازم خودرو و تعمیرات
شرح استعلام :

باتری ماشین آلات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-352-51002583 گروه : لوازم خودرو و تعمیرات
شرح استعلام :

رادیاتور بنز 1921


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-217-51002046 گروه : لوازم خودرو و تعمیرات
شرح استعلام :

پنج قلم لوازم یدکی خودرو پیکان وانت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-213-51001662 گروه : لوازم خودرو و تعمیرات
شرح استعلام :

6 قلم قطعات یدکی تراکتور فرگوسن 285


فایل استعلام بهاء :