استعلام های خرید گروه مواد اولیه رنگ و رزین

شماره استعلام :IPR-106-1083 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ و تینر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-117-28 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ آلومینیوم نسوز 600 درجه 100 کیلو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-116-049 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ آلومینیوم نسوز 600درجه رنگین زره 200کیلو کل مبلغ صورت حساب پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی تماس حاصل فرمائید .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-58-E632 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

درخواست تامین رنگ و تینر و اپوکسی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-92-13 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ رویه اپوکسی 200 کیلوگرم رنگ آلومینیوم نسوز 200 کیلوگرم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-517-55200 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ وتينر 14قلم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-88-9 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ رویه اپوکسی طوسی Ral7045 رنگ آلومینیوم نسوز 600 درجه Ral9006


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-918-144 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

خرید رنگ و تینر مطابق مشخصات پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-74-037 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ رویه اپوکسی300کیلو تینر2000 200لیتر کل مبلغ پس از تحویل کالا درب انبار شرکت و تائید کارشناسان و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد . جهت هماهنگی با شماره 09127360265 حمید عینی تماس حاصل فرمائید .


فایل استعلام بهاء :