استعلام های خرید گروه مواد اولیه رنگ و رزین

شماره استعلام :NEKA-461-51140 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ وتينر صنعتي بشرح پيوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-654-16440 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

کنیتکس اکریلیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-102-3352 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

پیمانکاری رنگ آمیزی ساختمان های نیروگاه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-538-16223 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ پلاستیک سفید


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-54-98100063 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

درخواست 2- رنگ وپلی اورتان -


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-57-023 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ و تینر اپوکسی و همچنین رنگ آلومینیوم نسوز600درجه طبق فایل پیوست در استعلام


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-48-98100063 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ ومواد پلی اورتان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-500-15856 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ صنعتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-499-1926 گروه : مواد اولیه رنگ و رزین
شرح استعلام :

رنگ صنعتی


فایل استعلام بهاء :