استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی آزمایشگاهی

شماره استعلام :BSTN-1373-775 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

خرید مواد آزمایشگاهی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-178-21400200 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

ری ایجنت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1355-691 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

خرید 12 ردیف مواد آزمایشگاهی مطابق فرم استعلام بارگذاری شده در سامانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1228-2204 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

خرید مواد آزمایشگاهی مطابق پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1184-25 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

انجام خدمات آنالایزر پرتابل اندازه گیری اکسیژن محلول ( مطابق مشخصات فنی فایل بارگذاری شده در سامانه )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-146-9900404-2 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

محلول کارل فیشر و متانول فری اصل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-145-9900404-1 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

پودر ریجنت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-128-9900245 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

محلول متانول فری 18.8008


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-126-10060 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

STANDARD CALIBRATION SET FOR TURB WTW-555


فایل استعلام بهاء :