استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی آزمایشگاهی

شماره استعلام :KARUN-605-53010018 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

فروآمونیوم سولفات-کلسیم کلراید-و .....


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-802-001 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

فیلتر و تجهیزات مربوطه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :FIKCC-77-721 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

لوازم آزمایشگاهی طبق در خواست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-407-53002117 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

خرید دکستران - تری کلرو استیک اسید-سولفیت سدیم هفت آبه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-339-53001980 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

خرید دو قلم سولفات پتاسیم و مس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-338-53002156 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

خرید یک قلم مواد شیمیایی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-336-53002157 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

1-معرف نیترات هک نیتراور5 2-معرف سولفات هک سولفاور4 3- استات سرب بازی مرک آلمان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-311-54000397 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

خرید دو قلم کاغذ صافی و کاغذ HP


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-271-53000459 گروه : مواد شیمیایی آزمایشگاهی
شرح استعلام :

خرید یک قلم پلی الکترولیت (سپاران)


فایل استعلام بهاء :