استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :BSTN-1606-601 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید محلول رفرنس (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-341-748 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

پركلراتيلن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-987-PHS-15067-KH گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

ELF COMPETITION MOTOR OIL 10 W40 در ظروف چهار لیتری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-986-PHS-15066-KH گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

TOTAL RUBIA D. MOTOR OIL 20W50 در ظروف 20 لیتری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-894-14010414 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

محلول شیمیایی کمک فیلتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-300-123456 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید 25 تن اسید سولفوریک 98 درصد مورد نیروگاه تبریز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-526-4001110-10 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات 55% N2H4 جهت ارتباط با کارشناس مربوطه در خصوص موضوع انجام کار با شماره تماس 08135378404 آقای غفاری و همچنین ارتباط با امور بازرگانی 08135378589 آقای بهرامی تماس حاصل نمائید.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-318-800 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن بهران


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-315-586 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

ضد یخ


فایل استعلام بهاء :