استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :RAMP-295-1 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خريد 20،000 كيلوگرم اسيد سيتريك


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-293-99-225 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن بهران بردبار 320 PG


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-289-1 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خريد 2،000،000 نمك صنعتي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-288-1 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خريد 20،000 كيلوگرم اسيد سيتريك


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-286-99-220 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

تامين هيدروكسيد سديم صنعتي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-285-1 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید 15.000 کیلوگرم تري سدیم فسفات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-284-1 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

نمونه برداري و انجام آزمایشات و پایش وضعیت روغن توربین و کنترل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-344-99100922 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

هیدرازین هیدارت55 درصد برند آرکمای فرانسه یا بایر (لنکسس) آلمان ضمن جهت هماهنگی بیشتر با کارشناس مربوطه اقای جعفر بهرامی 09188191033 تماس حاصل نمایید


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-279-1 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید 200.000 کیلوگرم سود مایع


فایل استعلام بهاء :