استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :BSTN-1302-2220 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید روغن و گریس مطابق فایل پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-411-ES400-070 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

تامين سود سوز آور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-407-ES400-071 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

رطوبت زدايي روغن ترانسفورماتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-399-ES400-065 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

تامين آمونياك صنعتي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-398-ES400-064 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

تامين سود سوز آور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-394-13 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خريد 500 بشكه روغن 208 ليتري معادل 90/000 كيلوگرم روغن توربين ايراني


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-389-ES400-055 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

تامين روغن بهران درفش


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-362-99100339 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن ایرانول D7000 درخواست کننده اداره تجهیزات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-358-99100922 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید ماده شیمیایی سود مایع (NaoH) کارشناس خرید جعفر بهرامی09188191033


فایل استعلام بهاء :