استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :RAMP-494-ES-400-133 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن پارس توربين32


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-130-1 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

آنتی اسکالانت everblue ایتالیا مدل eb200


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-489-ٍٍٍES-400-129 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

هيدرازين هيدرات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-488-ٍٍٍES-400-128 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

آرموهيب


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-487-ES-400-127 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

هيدروكسيدسديم صنعتي،NaOHسودسوزآور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-419-34781875 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

آنتی اسکالانت Avista Vitec5300 به مقدار پیوست / کارشناس مربوطه 09382217129


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-485-ES400-126 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن پارسس توربين32(بشكه208ليتري)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-413-99100922 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

هیدرازین به شرح پیوست / کارشناس مربوطه 09382217129


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-484-ES.400-124 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

اسيدسولفوريك صنعتي98%


فایل استعلام بهاء :