استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :KARUN-210-53001749 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

چهار قلم مواد شیمیایی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-203-53001743 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

الکل اتانول 96 درصد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-202-53001771 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

گریس پارس شاسی گرافیت شماره سه (پایه کلسیم)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-710-PHS-05450-KH گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

OIL FOR FUEL GAS MOTORS IRANOL G.I.C.X -SAE 40


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-708-PHS-05449-KH گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

P/F INGERSOLL-DOOSAN PORTABEL AIR COPMRESSORS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-695-ES1400299 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

تامين سود سوزآور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AEPG-42-01-1400-J گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید هیدرازین 55 درصد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1510-86 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید 56 تن اسید سولفوریک 98%


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1509-84 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید 28 تن سود مایع صنعتی خلوص 50%


فایل استعلام بهاء :