استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :MTPP-180-97100718 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید اسید سولفوریک98% کارشناس مربوطه مهندس رادفر08135378404


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-70-9801 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید 60 تن ازت در بازه زمانی 2ماهه. فواصل تحویل کالا هر دو هفته (در چهار پارت).


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-854-103 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید 27 تن سود مایع صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-852-145 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید اسید سولفوریک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-841-135 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید اسید سولفوریک %98 صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-179-97100717 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

هیردازین55%


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-839-158 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید آهک صنعتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-838-102 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید خدمات آزمایشات روغن (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-466-45738 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن raldegol BMB1200


فایل استعلام بهاء :