استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...

شماره استعلام :RAMP-38-44371 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن بهران


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-70-ب335 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن توربین ایرانول VG32-HBX PLUS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-56-25 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

super zirconia crucibles 175mm ID x 203mm OD x 229mm OL : 12 super zirconia crucibles 124mm ID x 146mm OD x 248mm OL : 3 super zirconia crucibles 158mm ID x 190mm OD x 330mm OL : 10


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-250-99100278 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن بهران کمپرسور VDL100


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-55-24 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

مولایت 200 مولاکایت 16-30 و 80-30


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-246-98101069 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

متابی سولفیت سدیم گرید مواد غذایی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1051-44 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

خرید 25000 کیلوگرم سودمایع با خلوص 50%


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-30-20 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

مواد شيميايي اندازه گيري كلرايد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-232-98100488 گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
شرح استعلام :

روغن HB125 ایرانول کارشناس فنی مهندس عباسی 09128118364


فایل استعلام بهاء :