استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی صنعتی

شماره استعلام :BSTN-847-136 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید هیدروکسید پتاسیم صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-819-89 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 75 تن اسید سولفوریک (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-797-143 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 26 تن سود مایع صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت به صورت سر بسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-788-17 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 1000 کیلوگرم هیدرازین هیدراته (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-572-16265 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

موم پرایمر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-43-97100718 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید آنتی اسکالانت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-457-14977 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

چسب ضد اسيد تانژيت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-624-145 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید اسید سولفوریک


فایل استعلام بهاء :