استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی صنعتی

شماره استعلام :BSTN-1508-85 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 3 تن تری پلی فسفات سدیم برمبنای P205


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-173-خرید 953-1091 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

پرکلراتیلن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-225-933 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

کربن اکتیو جاکوبی 3 میل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1492-64 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 2 تن تری پلی فسفات سدیم برمبنای p205 خلوص حداقل 52%


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-138-53000459 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

یک قلم خرید گوگرد کلوخه ای بدون بنتونیت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-587-19 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 500/000 کیلوگرم کلرورفریک مایع


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-133-53000463 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

کاستیک سودا مایع


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-132-53000459 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

گوگرد(گل گوگرد کلوخه ای با درجه خلوص 99/5 بدون بنتونیت)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-559-19 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 10.000 کیلوگرم تری سدیم فسفات


فایل استعلام بهاء :