استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی صنعتی

شماره استعلام :BSTN-936-152 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 25 تن سود مایع صنعتی %50 (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-922-162 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 26 تن سود مایع صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-917-160 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 26 تن سود مایع %50 (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-916-2182 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 53 تن اسید سولفوریک %98 (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-205-11111111 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

رسوبات کف کوره


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-899-119 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 26 تن سود مایع صنعتی 50 درصد (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-847-136 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید هیدروکسید پتاسیم صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-819-89 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 75 تن اسید سولفوریک (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-797-143 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 26 تن سود مایع صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت به صورت سر بسته)


فایل استعلام بهاء :