استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی صنعتی

شماره استعلام :BSTN-1396-1112 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید9 ردیف مواد شیمیایی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-99-5728 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

تسطیح و ژئوممبران استخر تبخیری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-92-5468 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

ماده مرطوب کننده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-75-5342 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

فسفات تری سدیک تجاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-70-5198 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

هیدرازین 55%


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-69-5182 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

نیتریت سدیم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-68-5183 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

ماده ضد کف اسید شویی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-67-5180 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

ماده مخصوص رسوب زداییz.681


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MGPG-66-5185 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

کربنات سدیم


فایل استعلام بهاء :