استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی صنعتی

شماره استعلام :BSTN-1256-2316 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 2 تن پودر کربنات سدیم صنعتی مطابق مشخصات پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-124-83 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

چسب سایتون هندی دکتر خان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-171-99-140 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

تامين رزين آنيوني ضعيف


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-598-60225 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

ارموهيب 28


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-597-60226 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

ارموهيب 31


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1215-71 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 1000 کیلوگرم پلی الکترولیت آنیونی (تأیید برمبنای جارتست در بسته بندی 25 کیلویی )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1214-94 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 270 کیلو گرم آرموهیب 28 و31


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-125-99-100 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

تامين 1850 كيلوگرم پلي آكريل آميد آنیونی،C٣H٥NO جهت آب آشاميدني


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-119-99-095 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

تامین 1500 کیلوگرم سيليكاژل سفيد رنگ


فایل استعلام بهاء :