استعلام های خرید گروه مواد شیمیایی صنعتی

شماره استعلام :RAMP-779-ES1401367 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

تامين هيدرازين هيدرات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-775-ES1401366 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

تامين ورق و مفتول


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-774-ES1401365 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

تامين هيدروكسيد پتاسيم صنعتي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-773-ES1401364 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

تامين آمونياك صنعتي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-759-14010038 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

کلرید روی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1581-22 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 1000 کیلو گرم پلی الکترولیت دربسته بندی 25 کیلویی به روی پالت ( تأیید برمبنای جارتست )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1580-21 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 3 تن سود پرک صنعتی دربسته بندی کیسه 25 کیلویی با سه پالت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1578-09 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

خرید 25 تن سولفات آلومینیم ایرانی خلوص 17% دربسته بندی 25 کیلویی با 25 پالت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-770-ES1401361 گروه : مواد شیمیایی صنعتی
شرح استعلام :

تامين تري سديم فسفات صنعتي


فایل استعلام بهاء :