استعلام های خرید گروه مواد و عایق های نسوز

شماره استعلام :PIC-41-12 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

پتوی نسوز سرامیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-28-PHS76376 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

فرول اینکونل 25x1.6 و کاغذ سرامیکی THK=1mm


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-937-2646 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

جرم ريختني ( سيمان نسوز ) به مقدار 2000 کیلوگرم ( طبق مشخصات)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-03-02 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

پشم سنگ تخته ای در ابعاد 0/6*1 متر ، دانسیته 100% ، ضخامت 8 سانت به مقدار 50 متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-800-63 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

خرید پشم سنگ (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-502-15965 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

گریس نسوز - ضربه گیر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-19-m208 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

سیمان نسوز ماله کشی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-368-15867 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

'گریس RLSO


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-367-43548 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

اجرنسوز4000عدد


فایل استعلام بهاء :