استعلام های خرید گروه مواد و عایق های نسوز

شماره استعلام :PIC-75-43 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

استعلام پتوی نسوز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-53-22 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

حلقه نسوز سرامیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-63-IPR011 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

خرید مواد عایقی جهت تعویض عایق شینه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-51-20 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

پتوی نسوز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1044-712 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

1- خرید واشر سیم دار نسوز 2- خرید پکینگ آرامید روغنی مربع شکل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-41-12 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

پتوی نسوز سرامیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-28-PHS76376 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

فرول اینکونل 25x1.6 و کاغذ سرامیکی THK=1mm


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-937-2646 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

جرم ريختني ( سيمان نسوز ) به مقدار 2000 کیلوگرم ( طبق مشخصات)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-03-02 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

پشم سنگ تخته ای در ابعاد 0/6*1 متر ، دانسیته 100% ، ضخامت 8 سانت به مقدار 50 متر


فایل استعلام بهاء :