استعلام های خرید گروه مواد و عایق های نسوز

شماره استعلام :BSTN-800-63 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

خرید پشم سنگ (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-502-15965 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

گریس نسوز - ضربه گیر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-19-m208 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

سیمان نسوز ماله کشی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-368-15867 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

'گریس RLSO


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-367-43548 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

اجرنسوز4000عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-366-43549 گروه : مواد و عایق های نسوز
شرح استعلام :

سيمان الماكست 4500كيلو


فایل استعلام بهاء :