استعلام های خرید گروه هیدرولیک و پنوماتیک

شماره استعلام :KPC-41-PHD95718 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

ساخت یک آیتم HYDRAULIC CYLINDER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-38-10 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

ابزار بادی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-521-29 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

واحد مراقبت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-707-16254 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

آچار پنوماتیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-82-M236SH گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

فیلتر مراقبت هوا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-385-486 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

دستگاه کلینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-365-1574 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

کوپلینگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-364-488 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

جک و کانپکت پنوماتیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-362-162 گروه : هیدرولیک و پنوماتیک
شرح استعلام :

جک 4ستونه


فایل استعلام بهاء :