استعلام های خرید گروه پوشاک و نساجی

شماره استعلام :MTPP-414-140010303 گروه : پوشاک و نساجی
شرح استعلام :

کلاه لباس و کفش ایمنی کارشناس خرید حسین غفاری 09304776975


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-227-IPR-SUT-2PCS-1400 گروه : پوشاک و نساجی
شرح استعلام :

ارائه پیشنهاد قیمت صرفاً به صورت پاکت دربسته و همراه با تحویل نمونه کار می باشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-101-A0229 گروه : پوشاک و نساجی
شرح استعلام :

لباس و کفش کار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-713-2631 گروه : پوشاک و نساجی
شرح استعلام :

لباس کار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-26-99-1400-05 گروه : پوشاک و نساجی
شرح استعلام :

ارائه پیشنهاد فقط بصورت پاکت - لباس کار پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-118-29 گروه : پوشاک و نساجی
شرح استعلام :

لباس کار بالاپوش به شرح پیوست شلوار اداری و فنی به شرح پیوست پیراهن مردانه به شرح پیوست تی شرت به شرح پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-73-98 گروه : پوشاک و نساجی
شرح استعلام :

لباس عملیاتی پرسنل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-138-1879 گروه : پوشاک و نساجی
شرح استعلام :

تهیه پارچه مطهری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-83-M167SH گروه : پوشاک و نساجی
شرح استعلام :

پیراهن اداری شلوار اداری کفش اداری مانتو اداری


فایل استعلام بهاء :