استعلام های خرید گروه چوب و انواع محصولات مرتبط

شماره استعلام :TPC-1122-14000688 گروه : چوب و انواع محصولات مرتبط
شرح استعلام :

تجدید چوب صنوبر 4 متری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-1121-14000690 گروه : چوب و انواع محصولات مرتبط
شرح استعلام :

تجدید چوب صنوبر 2.40 متری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-1120-14000689 گروه : چوب و انواع محصولات مرتبط
شرح استعلام :

تجدید چوب صنوبر 1.20 متری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEGIN-42-n46 گروه : چوب و انواع محصولات مرتبط
شرح استعلام :

خرید 250 تن چوب صنوبر با شرایط و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEGIN-41-n45 گروه : چوب و انواع محصولات مرتبط
شرح استعلام :

خرید 250 تن چوب صنوبر با شرایط و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEGIN-39-N44 گروه : چوب و انواع محصولات مرتبط
شرح استعلام :

خرید 250 تن چوب صنوبر با شرایط و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEGIN-31-n40 گروه : چوب و انواع محصولات مرتبط
شرح استعلام :

خرید 250 تن چوب صنوبر با شرایط و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-613-14000688 گروه : چوب و انواع محصولات مرتبط
شرح استعلام :

تجدید 2 چوب صنوبر 4 متری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-612-14000690 گروه : چوب و انواع محصولات مرتبط
شرح استعلام :

تجدید 2 چوب صنوبر 2/40 متری


فایل استعلام بهاء :