استعلام های خرید گروه کشاورزی - لوازم و خدمات

شماره استعلام :BHMD-704-000004 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

چوب روسی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-357-ES400-026 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

تامين دستگاه هاي باغباني


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-675-991214 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

چوب روسی 6متری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-272-99-214 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

تامین دستگاه های کشاورزی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-536-990220 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

ماشین آلات باغبانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-82-4 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

طراحی، نصب و راه اندازی سیستم آبیاری اتوماتیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-901-111 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

خرید قطعات گلخانه (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-712-16622 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

گونی پلاستیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-366-323 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

دستگاه چمن زن


فایل استعلام بهاء :