استعلام های خرید گروه کشاورزی - لوازم و خدمات

شماره استعلام :RAMP-272-99-214 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

تامین دستگاه های کشاورزی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-536-990220 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

ماشین آلات باغبانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-82-4 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

طراحی، نصب و راه اندازی سیستم آبیاری اتوماتیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-901-111 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

خرید قطعات گلخانه (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-712-16622 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

گونی پلاستیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-366-323 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

دستگاه چمن زن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-564-16253 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

سرآب پاش فلزی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-41-1943 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

کود


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-471-16111 گروه : کشاورزی - لوازم و خدمات
شرح استعلام :

دستگاه چمن زن


فایل استعلام بهاء :