راهنمای فایل های ثبت نام

نکات مهم در خصوص ارسال فایل های تاسیس و تغییرات :
  • 1- فایل های روزنامه الکترونیکی حتما میباست از سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دریافت و در سامانه بارگذاری شود .
  • 2- اگر روزنامه نسخه چاپ شده میباشد میبایست اسکن شود و فایل با کیفیت آن بارگذاری شود.
  • 3- فایل ارسالی میبایست از کیفیت قابل قبول برخوردار باشد به طوری که فایل قابلیت پرینت در برگه A4 با خوانایی را داشته باشد.
  • 4- آگهی دریافتی اینترنتی بدون مهر و امضا سایت روزنامه رسمی یا سایت رسمیو و ... مورد تایید نمیباشد.
نکات مهم در خصوص ارسال فایل ارزش افزوده :
  • با توجه به عدم صدور گواهی نامه ارزش افزوده میتوانید با مراجعه به سایت evat.ir و وارد کردن شناسه ملی یک اسکرین شات تهیه و در قالب فایل در سامانه بارگذاری نمایید.
  • لینک سایت ارزش افزوده
نکات مهم در خصوص ارسال فایل رزومه :
  • فایل رزومه حتما بایستی با نام شرکت یا فروشگاه همخوانی داشته باشد.

آگهی روزنامه تاسیس یا تغییرات مانند ذیل مورد تایید میباشد.