بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

اندازه گیری عوامل زیان آورمحیط کار مطابق پیوست شرکت کنندگان بایستی دارای مجوز سطح یک و یا سطح دو باشند و نیز قابل ذکر است شرکت کنندگان خود شهر چابهار بایستی دارای سطح سه باشند.

مربوط به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :SABA-292-842 گروه : پزشکی ، بهداشت و سلامت
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

اندازه گیری عوامل زیان آورمحیط کار مطابق پیوست شرکت کنندگان بایستی دارای مجوز سطح یک و یا سطح دو باشند و نیز قابل ذکر است شرکت کنندگان خود شهر چابهار بایستی دارای سطح سه باشند.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید