واگن سازی تهران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

درخواست ویلچر JTS 809 و برانکارد P.V.C

مربوط به شرکت واگن سازی تهران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی واگن سازی تهران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :TWMC-35-140130260 گروه : پزشکی ، بهداشت و سلامت
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

درخواست ویلچر JTS 809 و برانکارد P.V.C


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید