سیمان آبیک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

3930 کیلوگرم گوشت گوساله لخم بدون چربی(ران و سردست) 1310 بسته سه کیلویی جهت توزیع به پرسنل با احتساب هزینه حمل ماشین یخچال دار سه روز هر روز سه ساعت توقف جهت توزیع به پرسنل

مربوط به شرکت سیمان آبیک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی سیمان آبیک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ABYCC-04-ب-ت 140101 گروه :غذا و خوراکی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

3930 کیلوگرم گوشت گوساله لخم بدون چربی(ران و سردست) 1310 بسته سه کیلویی جهت توزیع به پرسنل با احتساب هزینه حمل ماشین یخچال دار سه روز هر روز سه ساعت توقف جهت توزیع به پرسنل


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید