تولید نیروی برق آبادان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

سفارش خرید سلونوئید ولو مسیر پایلوت 1/2

مربوط به شرکت تولید نیروی برق آبادان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تولید نیروی برق آبادان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :AEPG-295-1403-08 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

سفارش خرید سلونوئید ولو مسیر پایلوت 1/2


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید