بهنوش ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

3عدد فلومتر استیل 2اینچ بااتصالات کامل (جهت نصب در خروجی سختی گیروفراوری وتولید) 1 عدد فلومتر 3اینچ با اتصالات کامل جهت نصب در ورودی اب انبار فلومتر مگاب 3000 اMADAR IRAN /BSI BRITISH STANDARD جهت بخش RO با سایز "4 و سایز "11/2. از هرکدام 1 عدد

مربوط به شرکت بهنوش ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهنوش ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BEHIR-626-3 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

3عدد فلومتر استیل 2اینچ بااتصالات کامل (جهت نصب در خروجی سختی گیروفراوری وتولید) 1 عدد فلومتر 3اینچ با اتصالات کامل جهت نصب در ورودی اب انبار فلومتر مگاب 3000 اMADAR IRAN /BSI BRITISH STANDARD جهت بخش RO با سایز "4 و سایز "11/2. از هرکدام 1 عدد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید