بهنوش ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

جک و لوازم جک فستو DSBC-40--320-ppVA-N3 جک دو دستگاه لوازم جک دو دست

مربوط به شرکت بهنوش ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی بهنوش ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BEHIR-636-260059 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

جک و لوازم جک فستو DSBC-40--320-ppVA-N3 جک دو دستگاه لوازم جک دو دست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید