شرکت بهمن دیزل

در این صفحه استعلام خرید با شرح

فیوز و کابل

مربوط به شرکت شرکت بهمن دیزل را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت بهمن دیزل با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BHMD-449-852ب846 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : محسن حسینیان
  شماره تماس : 02832243461
شرح استعلام :

فیوز و کابل


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید