مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

فیلتر طبق مشخصات درخواستی

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-1268-2803 گروه :سایر
  کارشناس خرید : سعید مهدی آبادی
  شماره تماس : 09181316177
شرح استعلام :

فیلتر طبق مشخصات درخواستی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید