مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید قطعات الکتریکی مطابق پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-1279-2935 گروه :قطعات و تجهیزات الکتریکی
  کارشناس خرید : بهنام ایازی
  شماره تماس : 08334642724
شرح استعلام :

خرید قطعات الکتریکی مطابق پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید