مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره یک واحد اداری واقع در تهران خیابان توانیر

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-1835-01 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره یک واحد اداری واقع در تهران خیابان توانیر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید