مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید آهک هیدراته صنعتی پاکتی در بسته بندی 25 کیلویی و روی پالت های یک تنی به مقدار 25000 کیلو گرم مطابق فرم استعلام پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-2100-174 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید آهک هیدراته صنعتی پاکتی در بسته بندی 25 کیلویی و روی پالت های یک تنی به مقدار 25000 کیلو گرم مطابق فرم استعلام پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید