مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید هیدروکسید پتاسیم صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-847-136 گروه :مواد شیمیایی صنعتی
  کارشناس خرید : بهنام ایازی
  شماره تماس : 08334642724
شرح استعلام :

خرید هیدروکسید پتاسیم صنعتی (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید