مدیریت تولید برق بیستون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید 26 تن سود مایع %50 (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق بیستون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق بیستون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :BSTN-917-160 گروه :مواد شیمیایی صنعتی
  کارشناس خرید : بهنام ایازی
  شماره تماس : 08334642724
شرح استعلام :

خرید 26 تن سود مایع %50 (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید