شرکت پتروشیمی شیمی بافت

در این صفحه استعلام خرید با شرح

نرمال هگزان

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی شیمی بافت را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی شیمی بافت با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :CHTA-156-9900597 گروه :سایر
  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188676814
شرح استعلام :

نرمال هگزان

 توضیحات بیشتر : پیشنهاد دهندگان می بایست ابتدا مشخصات و آنالیز محصول خود را (در صورتی که با مشخصات ارسالی همخوانی دارد) را در سامانه بارگزاری نمایند . در صورتی که تایید فنی را دریافت نمودند پاکت حاوی پیشنهاد مالی مهر و موم شده را به واحد حراست این شرکت تحویل نمایند

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید