شرکت پتروشیمی شیمی بافت

در این صفحه استعلام خرید با شرح

استاتیک میکسر

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی شیمی بافت را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی شیمی بافت با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :CHTA-157-9900527 گروه :سایر
  کارشناس خرید : معتمدی
  شماره تماس : 02188676814
شرح استعلام :

استاتیک میکسر

 توضیحات بیشتر : لطفا ابتدا پیشنهاد فنی ارسال شود و در صورت دریافت تاییدیه فنی نصبت به تحویل پاکات مالی به واحد حراست این شرکت اقدام نمایید

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید