شرکت پتروشیمی شیمی بافت

در این صفحه استعلام خرید با شرح

PRESSURE REGULATOR ( ریگلاتور کنترل ولو فیشر ) مشخصه فنی : TYPE: 67CFSR-SPRING RANGE:0~125 PSL-MAX PRESS:0~250 PSL

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی شیمی بافت را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی شیمی بافت با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :CHTA-195-14000297 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

PRESSURE REGULATOR ( ریگلاتور کنترل ولو فیشر ) مشخصه فنی : TYPE: 67CFSR-SPRING RANGE:0~125 PSL-MAX PRESS:0~250 PSL


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید