مدیریت تولید برق دماوند

در این صفحه استعلام خرید با شرح

AUX RELAY TYPE:56.34.9.220.0000 12A 250VAC SUPPLY:220VDC MANU:FINDER

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق دماوند را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق دماوند با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DPGM-59-29867 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

AUX RELAY TYPE:56.34.9.220.0000 12A 250VAC SUPPLY:220VDC MANU:FINDER


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید