مدیریت تولید برق دماوند

در این صفحه استعلام خرید با شرح

CARTRIDGE TYPE: S.S PLEATED 25µ , WORKING PRESSURE : 6 BAR ,TEST PRESSURE : 15 bar od :190 id :130 h: 600+/-2

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق دماوند را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق دماوند با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DPGM-82-90 الف 1401 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

CARTRIDGE TYPE: S.S PLEATED 25µ , WORKING PRESSURE : 6 BAR ,TEST PRESSURE : 15 bar od :190 id :130 h: 600+/-2


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید