مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

آناليز پايه و GC و PCB روغن ترانسفورماتور هاي نيروگاه تبريز مجموعا به تعداد 29 دستگاه

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :EAPGM-240-1400-10-34199 گروه :تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

آناليز پايه و GC و PCB روغن ترانسفورماتور هاي نيروگاه تبريز مجموعا به تعداد 29 دستگاه


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید