تولیدی سیمان فیروز کوه

در این صفحه استعلام خرید با شرح

17 شاخه 6 متری ریل باند انتقال کلینکر نوار010(S20-DIN5901-ST55)

مربوط به شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تولیدی سیمان فیروز کوه با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :FIKCC-07-741 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

17 شاخه 6 متری ریل باند انتقال کلینکر نوار010(S20-DIN5901-ST55)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید