مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تست گاز کروماتوگرافی روغن ترانسها

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 تست گاز کروماتوگرافی روغن ترانسها


  تاریخ انتشار : 1398-01-28
  مهلت ارسال : 1398-02-08
  شماره استعلام : GPGM-454-451
  گروه : سایر


  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653