مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 تست گاز کروماتوگرافی روغن ترانسها


  تاریخ انتشار : 1398-01-28
  مهلت ارسال : 1398-02-08
  شماره استعلام : GPGM-454-451
  گروه : سایر

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653